Χρήσιμο Υλικό

Eπανεπέμβαση στην Ενδοδοντία

Επιστημονική επιμέλεια – Mετάφραση:   
Μαρία Γεωργοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρα ΕΚΠΑ
Αλέξανδρος Προύντζος
DDS, MSc Eνδοδοντίας

Αυτό το βιβλίο βοηθά τους επαγγελματίες της στοματικής υγείας να περιηγηθούν με επιτυχία σε κάθε στάδιο της ενδοδοντικής επαναθεραπείας ξεκινώντας από την κατανόηση των ενδείξεων για την επανάληψη της θεραπείας και φτάνοντας στην βέλτιστη επανέμφραξη του ριζικού σωλήνα.

Έχοντας την υπογραφή μιας ομάδας έμπειρων ειδικών, αυτό το εξαιρετικό βιβλίο διερευνά τις διάφορες επιλογές και προσεγγίσεις επαναθεραπείας και βασίζεται σε στοιχεία από τη βιβλιογραφία και την εμπειρία από την κλινική πράξη για να κάνει συστάσεις για τα πιο προβλέψιμα πρωτόκολλα και τεχνικές.

Οι συγγραφείς αναλύουν τις παραμέτους για την αρχική επιτυχία στην ενδοδοντική θεραπεία και παρουσιάζουν τα νέα υλικά και εργαλεία, καθώς και τα τεχνολογικά μέσα που είναι διαθέσιμα για την επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας. Καλύπτουν τη διαχείριση των επιπλοκών κατά την πρώτη θεραπεία, με έμφαση στη σωστή εκ νέου πρόσβαση στους ριζικούς σωλήνες, ακόμη και όταν αυτοί είναι ενασβεστιωμένοι.

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Quintessence» το 2014

Η Ακτινογραφία στην Ενδοδοντία

Θ. Λαμπριανίδης
Ι. Μολυβδάς
Ε. Μαζίνης

Ένα σύγχρονο επιστημονικό βιβλίο του τεκμηριώνει τη μέχρι τώρα έρευνα και κλινική εμπειρία πάνω στην ακτινογραφία στην ενδοδοντία. Περιέχει συνολικά έντεκα κεφάλαια, τα οποία είναι τα εξής: βασικά στοιχεία ακτινογραφίας, τεχνικές ακτινογράφησης, σύγχρονες ακτινογραφικές απεικονιστικές τεχνικές στην ενδοδοντία, προβλήματα κατά τη λήψη, εμφάνιση και στερέωση πλακιδίων, η συμβολή της ακτινογραφίας στη διάγνωση, η συμβολή της στη διάγνωση τραυματικών βλαβών, στη διάγνωση και αξιολόγηση ενδοδοντικών θεραπειών, στην επιλογή του θεραπευτικού σχήματος, η συμβολή της στα στάδια της συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας και στη χειρουργική ενδοδοντία, στη διάγνωση και αντιμετώπιση ιατρογενών συμβαμάτων κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας και τέλος η συμβολή της ακτινογραφίας στην αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος στην ενδοδοντία. Να τονίσουμε πως σε όλα τα κεφάλαια δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην τεκμηρίωση, με σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες και ακτινογραφίες από χαρακτηριστικά κλινικά περιστατικά.

Eπανεπέμβαση στην Ενδοδοντία

Donald E. Arens, DDS, MSD
Alan H. Gluskin, DDS
Christine I. Peters, DMD
Ove A. Peters, DMD, MS, PhD
Επιστημονική επιμέλεια: Γιώργος Ι. Σίσκος Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
Μετάφραση: Γιώργος Δ. Κωστούρος MSc Eνδοδοντίας

Η σύγχρονη ενδοδοντική θεραπεία στηρίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά η κλινική επιτυχία της συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ικανότητα του κλινικού οδοντιάτρου να αποκτήσει πρόσβαση στο ριζικό σωλήνα και να ολοκληρώσει με επιτυχία τον καθαρισμό, τη μορφοποίηση, την απολύμανση και την τελική έμφραξή του.

Το βιβλίο «Πρακτικά Μαθήματα Ενδοδοντίας», είναι κατά κύριο λόγο ένας λεπτομερής πρακτικός οδηγός. Αποτελείται από 6 μέρη, με 42 μαθήματα συνολικά, όπου αναλύεται οτιδήποτε αφορά την παροχή ενδοδοντικής θεραπείας υψηλού επιπέδου. Αρχίζοντας από την εξέταση του ασθενούς και τη διάγνωση του προβλήματος, τα «Πρακτικά Μαθήματα Ενδοδοντίας» καταλήγουν στην τελική έμφραξη του ριζικού σωλήνα. Επιπρόσθετα, περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια πώς γίνεται η κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας, ποιος είναι ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός και τι περιλαμβάνει μια άρτια χημικομηχανική επεξεργασία, από τις πρώτες ενέργειες για την πρόσβαση στο ριζικό σωλήνα έως τις τελευταίες, πριν την οριστική έμφραξη.

Τέλος, υπάρχει μια ολόκληρη ενότητα αφιερωμένη στα επείγοντα περιστατικά και σε ειδικά ενδοδοντικά προβλήματα που μπορεί να συναντήσει ο κλινικός οδοντίατρος.

Λεξικό Ενδοδοντολογικών Όρων της
Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας

• Ερμηνεία και επεξήγηση Ενδοδοντολογικών όρων με σύντομο και περιεκτικό τρόπο
• Υπαρξη λημματολογίου αγγλικών όρων με δυνατότητα αξιοποίησής του και ως αγγλοελληνικού λεξικού
• Κάλυψη κάθε συγγραφικής ή διδακτικής ανάγκης στο χώρο της ενδοδοντολογίας/ενδοδοντίας
• Διατύπωση όρων και λημμάτων με αλφαβητική σειρά με σαφήνεια και αξιόπιστη ερμηνεία

Προσωπικά Δεδομένα

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο ν. 4624/2019, ο ν. 2472/1997 καθώς και ο ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ειδικότερα, ο ΓΚΠΔ τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25-5-2018, σύμφωνα µε το άρθρο 99 παρ. 2 αυτού. Σύμφωνα µε το άρθρο 288 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ο ΓΚΠ∆ έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη µέλη, τα οποία υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας τους.

Με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), ορίζονται μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ και ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Ο ν. 2472/1997 καταργήθηκε, εκτός των διατάξεων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 84 του ν. 4624/2019.

Ο ν. 3471/2006, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία e-Privacy), όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, αποτελεί συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται το άρθρο ΣΤ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και η επικαιροποίηση αυτής.

Ακόμα, στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι κανονιστικές πράξεις και οι οδηγίες της Αρχής.

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση.