Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ

15o Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ

14o Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ

Πρόεδρος: Μαρία Γεωργοπούλου
Αντιπρόεδρος: Νίκος Οικονομίδης
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Κωστούρος
Ειδ. Γραμματέας: Χάρης Μπελτές
Ταμίας: Γιώργος Τζανετάκης
Μέλη: Αλέξανδρος Προύντζος,
Χρίστος Σίσκος
Αναπληρωματικά Μέλη: Κώστας Κωδωνάς, Σπύρος Στεφόπουλος,
Σπύρος Σπυρόπουλος, Χαρά Παπαδοπούλου
Πρόεδρος: Μαρία Γεωργοπούλου
Αντιπρόεδρος: Νίκος Οικονομίδης
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Κωστούρος
Ειδ. Γραμματέας: Μιχάλης Σερέφογλου
Ταμίας: Μιχάλης Φλεβοτομάς
Μέλη: Αλέξανδρος Προύντζος,
Ιωάννα Οικονόμου

13ο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ

12ο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ

Πρόεδρος: Μαρία Γεωργοπούλου
Αντιπρόεδρος: Νίκος Οικονομίδης
Ειδ. Γραμματέας: Χρήστος Συκαράς
Ταμίας: Μιχάλης Φλεβοτομάς
Μέλη: Αλέξανδρος Πάνος Αναστασιάδης,
Μιχάλης Σερέφογλου
Πρόεδρος: Θ. Λαμπριανίδης
Αντιπρόεδρος: Μ. Γεωργοπούλου
Γενικός Γραμματέας: Χ. Συκαράς
Ειδ. Γραμματέας: Ο. Παντελίδου
Ταμίας: Π. Αναστασιάδης
Μέλη: Γ. Σίσκος,
Σ. Σπυρόπουλος

11ο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ

10ο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ

Πρόεδρος: Γιώργος Σίσκος
Αντιπρόεδρος: Θόδωρος Λαμπριανίδης
Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Συκαράς
Ειδ. Γραμματέας: Ράνια Παντελίδου
Ταμίας: Πάνος Αναστασιάδης
Μέλη: Μαρία Γεωργοπούλου,
Σπύρος Σπυρόπουλος
Πρόεδρος: Γιώργος Σίσκος
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Φλεβοτομάς
Γενικός Γραμματέας: Σωσώ Κεράνη
Ειδ. Γραμματέας: Ράνια Παντελίδου
Ταμίας: Πάνος Αναστασιάδης
Μέλη: Μιχάλης Σερέφογλου,
Πάνος Πανόπουλος

9ο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ

8ο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ

Πρόεδρος: Γιώργος Σίσκος
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Φλεβοτομάς
Γενικός Γραμματέας: Σωσώ Κεράνη
Ειδ. Γραμματέας: Ράνια Παντελίδου
Ταμίας: Πάνος Αναστασιάδης
Μέλη: Γιώργος Κωστούρος,
Μιχάλης Σερέφογλου
Πρόεδρος: Γιώργος Σίσκος
Αντιπρόεδρος: Πάνος Πανόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Σωσώ Κεράνη
Ειδ. Γραμματέας: Ράνια Παντελίδου
Ταμίας: Πάνος Αναστασιάδης
Μέλη: Γιώργος Κωστούρος,
Μιχάλης Φλεβοτομάς

7ο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ

6ο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ

Πρόεδρος: Γιώργος Σίσκος
Αντιπρόεδρος: Πάνος Πανόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Σωσώ Κεράνη
Ειδ. Γραμματέας: Ράνια Παντελίδου
Ταμίας: Νίκος Κερεζούδης
Μέλη: Μιχάλης Σερέφογλου,
Σωτήρης Συκαράς
Πρόεδρος: Σωτήρης Συκαράς
Αντιπρόεδρος: Θόδωρος Λαμπριανίδης
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Σίσκος
Ειδ. Γραμματέας: Σωσώ Κεράνη
Ταμίας: Νίκος Κερεζούδης
Μέλη: Μαρία Γεωργοπούλου,
Πάνος Πανόπουλος

5ο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ

4ο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ

Πρόεδρος: Σωτήρης Συκαράς
Αντιπρόεδρος: Πάνος Πανόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Σίσκος
Ειδ. Γραμματέας: Σωσώ Κεράνη
Ταμίας: Νίκος Κερεζούδης
Μέλη: Μαρία Γεωργοπούλου,
Πάνος Μπελτές
Πρόεδρος: Σωτήρης Συκαράς
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Μόρφης
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Σίσκος
Ειδ. Γραμματέας: Πάνος Μπελτές
Ταμίας: Νίκος Κατσαρός
Μέλη: Νίκος Κερεζούδης,
Πάνος Πανόπουλος

3ο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ

2ο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ

Πρόεδρος: Σωτήρης Συκαράς
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Μόρφης
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Σίσκος
Ειδ. Γραμματέας: Πάνος Μπελτές
Ταμίας: Νίκος Κατσαρός
Μέλη: Σωσώ Κεράνη,
Πάνος Πανόπουλος
Πρόεδρος: Σωτήρης Συκαράς
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Μόρφης
Γενικός Γραμματέας: Πάνος Πανόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Σωσώ Κεράνη
Ταμίας: Γιώργος Σίσκος
Μέλη: Μαρία Γεωργοπούλου,
Φίλιππος Δεληβάνης

1ο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΕ

Πρόεδρος: Σωτήρης Συκαράς
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Μόρφης
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Σίσκος
Ειδ. Γραμματέας: Θόδωρος Λαμπριανίδης
Ταμίας: Πάνος Πανόπουλος
Μέλη: Σωσώ Κεράνη,
Γιάννης Μαργέλος

Προσωπικά Δεδομένα

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο ν. 4624/2019, ο ν. 2472/1997 καθώς και ο ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ειδικότερα, ο ΓΚΠΔ τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25-5-2018, σύμφωνα µε το άρθρο 99 παρ. 2 αυτού. Σύμφωνα µε το άρθρο 288 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ο ΓΚΠ∆ έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη µέλη, τα οποία υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας τους.

Με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), ορίζονται μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ και ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Ο ν. 2472/1997 καταργήθηκε, εκτός των διατάξεων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 84 του ν. 4624/2019.

Ο ν. 3471/2006, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία e-Privacy), όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, αποτελεί συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται το άρθρο ΣΤ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και η επικαιροποίηση αυτής.

Ακόμα, στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι κανονιστικές πράξεις και οι οδηγίες της Αρχής.

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση.