• Καταστατικό

   ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

  του Σωματείου με την επωνυμία

  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Α. ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ
  ΑΡΘΡΟ 1ο

  ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

  Ο ξενόγλωσσος τίτλος της εταιρείας είναι «HELLENIC SOCIETY OF ENDOCONTICS».

   
  ΑΡΘΡΟ 2ο

  ΕΔΡΑ

  Έδρα του σωματείου ορίζεται η Αθήνα.

   

  ΑΡΘΡΟ 3ο

  ΣΦΡΑΓΙΔΑ

  Το σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα που στην περιφέρεια φέρει τον Ελληνικό και ξενόγλωσσο τίτλο του, ενώ στο κέντρο το έτος ίδρυσης 1988 και τη μορφή του Αριστοτέλη που ορίζεται σαν έμβλημα της εταιρείας.

   

  ΑΡΘΡΟ 4ο

  ΣΚΟΠΟΙ

  Σκοποί του σωματείου είναι:

  α.    Η ανύψωση και διάδοση της Οδοντιατρικής Επιστήμης γενικά και ειδικότερα του κλάδου της Ενδοδοντίας, προς όφελος της Δημόσιας Υγείας.

  β.    Η προώθηση του επιστημονικού ενδιαφέροντος των Οδοντογιατρών για Πρόληψη, Διάγνωση και Θεραπεία των Νόσων του Πολφού και των περιακρορριζικών ιστών καθώς και άλλων ειδικών προβλημάτων που αφορούν το χώρο της Ενδοδοντίας, όπως οι τραυματικές βλάβες, τα ενδοπεριοδοντικά προβλήματα κλπ.

  γ.    Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ενδοδοντικής θεραπείας στο οδοντιατρικό επάγγελμα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

  δ.    Η διενέργεια έρευνας από τα μέλη της Εταιρείας με στόχο την εξέλιξη της Ενδοδοντίας.

  ε.    Η ποιοτική ανύψωση της διδασκαλίας, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των Οδοντογιατρών με την έννοια της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης που σχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης και την ανύψωση του επιπέδου της στοματικής υγείας του συνόλου.

  στ.  Η συνεργασία με ανάλογες εταιρείες στο διεθνή χώρο για κοινά ενδιαφέροντα σε θέματα Ενδοδοντίας.

  ζ.    Κάθε άλλος συναφής και παρεμφερής, με τα παραπάνω, σκοπός έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο καταστατικό αυτό.

   
  ΑΡΘΡΟ 5ο

  ΜΕΣΑ

       Η Εταιρεία επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της με κάθε νόμιμο μέσο και πιο συγκεκριμένα με:

  α. Την οργάνωση και πραγματοποίηση διαλέξεων, συμποσίων, σεμιναρίων, ενημερωτικών μαθημάτων και συνεδρίων με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων σε θέματα που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας.

  β. Τη δημοσίευση των πρακτικών των παραπάνω εκδηλώσεων καθώς και τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, όπως επίσης με εκλαϊκευμένα άρθρα σε έντυπα γενικότερου ενδιαφέροντος ή ομιλίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

  γ.    Την εκπόνηση ερευνών, μελετών και προγραμμάτων σχετικών με θέματα Ενδοδοντίας είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας, των Οδοντιατρικών Τμημάτων, των Οδοντιατρικών Εταιρειών, των Συνδικαλιστικών Οργάνων, καθώς και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο όπως π.χ. είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), ή άλλες Επιστημονικές Εταιρείες, τα αποτελέσματα των οποίων γνωστοποιούνται με ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.

  δ.    Την έκδοση ή συμμετοχή στην έκδοση επιστημονικών εντύπων που αφορούν την Ενδοδοντία αλλά και την Οδοντιατρική γενικότερα.

  ε.    Οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο συγκεκριμένο καταστατικό.
   
  Β. ΜΕΛΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  – ΔΙΑΓΡΑΦΗ
  ΑΡΘΡΟ 6ο

  ΜΕΛΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε:

  Α. Τακτικά  Β. Δόκιμα και Γ. Επίτιμα.

   

  (Α)       Τακτικά μέλη

  Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν Οδοντίατροι, πτυχιούχοι Ελληνικών ή αναγνωρισμένων ισότιμων ξένων Οδοντιατρικών Σχολώ, οι  οποίοι έχουν αποδεικτικά στοιχεία ειδικών σπουδών στην Ενδοδοντία ή έχουν δείξει έμπρακτο και αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την Ενδοδοντία με επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, διαλέξεις ή εργασίες. Επίσης, Οδοντίατροι και Γιατροί με άλλη ειδίκευση ή ειδικότητα και αποδεδειγμένες δραστηριότητες που έχουν σχέση με την Ενδοδοντία και οι οποίοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το ισχύον, κατά το χρόνο της αίτησής τους, καταστατικό της Εταιρείας.

  Η είσοδος των νέων τακτικών μελών γίνεται μετά από υποβολή αίτησης προς το Δ.Σ,. που υποστηρίζεται από δύο (2) τουλάχιστον τακτικά μέλη και συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Το Δ.Σ. εισηγείται την αποδοχή ή μη των νέων μελών στην πρώτη επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων τακτικών μελών.

   

  (Β)       Δόκιμα μέλη

  Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν Οδοντίατροι, πτυχιούχοι Ελληνικών ή αναγνωρισμένων ισότιμων ξένων Οδοντιατρικών Σχολών, που έχουν ειδικές σπουδές σε άλλες ειδικότητες πλην της Ενδοδοντίας ή είναι γενικοί οδοντίατροι οι οποίοι επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ενδοδοντία. Η είσοδος των νέων δόκιμων μελών γίνεται με την ίδια όπως και για τα τακτικά μέλη διαδικασία και για την εκλογή τους δικαίωμα ψήφου έχουν τα παρόντα τακτικά και δόκιμα μέλη. Στην περίπτωση που αποκτήσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και επιθυμούν να αναβαθμισθούν σε τακτικά μέλη, πρέπει να παρουσιάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία τους με αιτιολογημένη έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. Το Δ.Σ. εισηγείται την αποδοχή τους ή μη στην πρώτη επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων τακτικών μελών.

   

  (Γ)       Επίτιμα μέλη

  Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα κάθε εθνικότητας που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην κοινωνία και την επιστήμη γενικά και ειδικότερα στην Ενδοδοντία, καθώς και άτομα που έχουν συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ. και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών και δόκιμων μελών, μετά από πρόταση του Δ.Σ., ή μετά από γραπτή πρόταση προς το Δ.Σ. του ενός τρίτου (1/3) των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών και δόκιμων μελών της Εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί επίσης να προτείνει την απονομή του τίτλου του επίτιμου προέδρου (άρθρο 21).

   
  ΑΡΘΡΟ 7ο

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

  1.    Τα μέλη της Εταιρείας έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή, να φροντίζουν για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας, τα δε τακτικά και δόκιμα μέλη να καταβάλλουν εμπρόθεσμα, πριν τη λήξη εκάστου έτους (31 Δεκεμβρίου) την ετήσια συνδρομή τους, η οποία όμως μπορεί να εξοφληθεί το αργότερο μέχρι και πριν την έναρξη των εργασιών επόμενης τακτικής Γ.Σ. Ακόμη έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τα πράγματα της Εταιρείας, με τρόπο που  καθορίζεται από σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.

  2.    Τα τακτικά και τα δόκιμα μέλη υποχρεούνται συμμετέχουν σε όλες τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καθώς και στις Επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

  3.    Τα νέα τακτικά και δόκιμα μέλη της Εταιρείας καταβάλλουν εφ' άπαξ χρηματικό ποσόν ως δικαίωμα εγγραφής. Εάν μέχρι το τέλος του τρέχοντος λογιστικού έτους ή πριν την έναρξη των εργασιών της αμέσως επόμενης τακτικής Γ.Σ. δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά, θεωρείται ότι ουδέποτε ενεγράφησαν. Τα τακτικά και τα δόκιμα μέλη υποχρεούνται να είναι συνδρομητές στο εκάστοτε επίσημο εκδοτικό  όργανο της Εταιρείας. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής, της ετήσιας συνδρομής προς την Εταιρεία και της συνδρομής για το εκάστοτε επίσημο εκδοτικό  όργανό της, καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ.

  4.    Τα δόκιμα μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. της Εταιρείας, ζητούν το λόγο και εκφράζουν τις απόψεις τους. Τα δόκιμα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, όχι όμως και του εκλέγεσθαι. Η μόνη περίπτωση κατά την οποία τα δόκιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν είναι αυτή της εκλογής νέων τακτικών μελών.

  5.        Όσοι από τα τακτικά και δόκιμα μέλη δεν μπορούν να ανταποκριθούν λόγω ηλικίας, φυσικής κατάστασης ή καθηκόντων σε ευρύτερους τομείς της Δημόσιας ζωής, στις από το καταστατικό καθοριζόμενες υποχρεώσεις τους έναντι της Εταιρείας, διατηρούν την ιδιότητά τους και απαλλάσσονται,  με εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ., από τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία. Τα μέλη αυτά μπορούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις συμβουλευτικά, με δικαίωμα λόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο αριθμός τους δεν υπολογίζεται στην επίτευξη απαρτίας σε καμιά περίπτωση.

  6.        Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ούτε αυτό του εκλέγεσθαι ενώ επίσης δεν έχουν και το δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων οποιονδήποτε οργάνων. Πλην όμως είναι απαλλαγμένα από οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας.

  7.        Γενικά όλα τα μέλη της Εταιρείας έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό και τους Νόμους.

   

  ΑΡΘΡΟ 8ο

  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

  Α. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

  Η αποχώρηση από την Εταιρεία είναι ελεύθερη για κάθε μέλος και γίνεται με γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους και λαμβάνεται υπόψη από την αρχή του επόμενου της υποβολής της δήλωσης έτους.

  Η ιδιότητα του μέλους χάνεται και το μέλος διαγράφεται από το Μητρώο της Εταιρείας με την αποχώρησή του.

   

  Β. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

  1.        Διαγραφή μέλους από την Εταιρεία γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  α.  Κατ’ εξακολούθηση παραβίαση του Καταστατικού της Εταιρείας.

  β.  Επίδειξη αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς ή διαγωγής ανάρμοστης προς την ιδιότητα του επιστήμονα ή του μέλους της Εταιρείας.

  γ.  Αδικαιολόγητη αποχή από δύο συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις καθώς και μη συμμετοχή στις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας, για περισσότερα από τρία συνεχόμενα χρόνια.

  δ.  Επίδειξη αδιαφορίας για τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφ' όσον οφείλονται πάνω από 3 ετήσιες συνδρομές το μέλος καλείται εγγράφως, από τον ταμία, να τακτοποιήσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες, μέσα σε διάστημα έξι μηνών. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή άρνησής του ακολουθείται η διαδικασία της διαγραφής του.

  2.        Σε κάθε περίπτωση το υπό διαγραφή μέλος ενημερώνεται σχετικά από τον Γ. Γραμματέα και καλείται να αναπτύξει τις απόψεις του στη Γ.Σ. Σε περίπτωση μη εμφάνισής του, η διαδικασία της διαγραφής γίνεται χωρίς την απολογία του.

  3.        Η διαγραφή τακτικού μέλους γίνεται με απόφαση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων τακτικών μελών της Γ.Σ., μετά από εισήγηση του Δ.Σ. Η διαγραφή δόκιμου μέλους γίνεται με την ίδια διαδικασία, πλην όμως δικαίωμα ψήφου έχουν και τα δόκιμα μέλη. Στη διαδικασία αυτή δεν μετέχουν ούτε υπολογίζονται για την επίτευξη απαρτίας τα υπό διαγραφή μέλη. Πρόταση προς το Δ.Σ. για διαγραφή μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε ταμειακά τακτοποιημένο τακτικό ή δόκιμο μέλος της Εταιρείας.

  4.        Αντίγραφο της απόφασης της Γ.Σ. για τη διαγραφή κοινοποιείται προς το διαγραφόμενο μέλος με τη φροντίδα του Γενικού Γραμματέα.

  5.        Η ανάκληση της διαγραφής γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με την ίδια, όπως και η διαγραφή διαδικασία, εφόσον οι λόγοι της διαγραφής του ήταν μόνον οικονομικοί και έχουν εκλείψει.

  6.        Μέλος που επανεγγράφεται μετά την τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων, θεωρείται ότι ουδέποτε διαγράφηκε.

   

  Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
  ΑΡΘΡΟ 9ο

  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  1.    Η Τακτική Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και συγκροτείται από τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά και δόκιμα μέλη της Εταιρείας. Η Τακτική Γ.Σ., συνέρχεται υποχρεωτικά και με τη φροντίδα του Δ.Σ. στο πρώτο τρίμηνο εκάστου νέου έτους.

  2.    Οι προσκλήσεις για τη Γ.Σ. αποστέλλονται σ' όλα τα μέλη (τακτικά, δόκιμα, επίτιμα) δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. Οι προσκλήσεις αναγράφουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που θα συγκληθεί η Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών για την πορεία της Εταιρείας, ενώ όταν πρόκειται να επακολουθήσουν αρχαιρεσίες, ο απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ., η  έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για έλεγχο και έγκριση καθώς και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών της νέας διοίκησης.

  3.    Στη Γ.Σ. πρδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματος του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή το μέλος του Δ.Σ. με την μακρύτερη θητεία σ' αυτό. Χρέη Γραμματέα της Γ.Σ. ανατίθενται στο γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματος του στον Ειδικό Γραμματέα. Σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, η τήρηση των πρακτικών ανατίθεται σ' ένα από τα μέλη του Δ.Σ. Τα πρακτικά καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ.

  4.        Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα του συνόλου των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών και δόκιμων μελών. Μέλη τα οποία απουσιάζουν αλλά κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιομέτρων από τον τόπο της Γ.Σ. θεωρούνται ως δικαιολογημένα απόντα και δεν υπολογίζονται στην επίτευξη απαρτίας. Εάν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ., την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης και πραγματοποιείται με οποιαδήποτε παρουσία τακτικών και δόκιμων μελών και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

  5.    Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, στην οποία μετέχουν τα τακτικά και τα δόκιμα μέλη. Η ψηφοφορία είναι μυστική μόνο στην περίπτωση των αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και εφόσον δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη σε άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή νομική δέσμευση, η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού ή ονομαστική και για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων τακτικών και δόκιμων μελών, πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες το παρόν καταστατικό ή ο νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία.

  6.    Τα επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στη Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου, ενώ ο αριθμός τους δεν λαμβάνεται υπόψη για την επίτευξη ή μη απαρτίας της Γ.Σ. Το ίδιο ισχύει και για τα τακτικά και δόκιμα μέλη τα οποία έχουν απαλλαγεί από τις οικονομικές προς την Εταιρεία υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 7.

  7.    Στη λήψη απόφασης δεν έχει δικαίωμα ψήφου μέλος της Εταιρείας εφόσον η συγκεκριμένη απόφαση της Γ.Σ. αφορά στην επιχείρηση δικαιοπραξίας ή στην έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου αφ’ ενός και του μέλους αφ’ ετέρου ή συζύγου του ή συγγενούς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού.

  8.    Η Γ.Σ. αποτελεί το αρμόδιο όργανο για την τελική διατύπωση των αποφάσεων της Εταιρείας. Απόφαση της Γ.Σ. για θέμα που δεν αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρη, εκτός εάν η απόφαση για τη συζήτηση του θέματος ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων.
   
  ΑΡΘΡΟ 10ο

  ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  1.    Η Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. Μπορεί να συγκληθεί επίσης μετά από έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών και δόκιμων μελών, από τα οποία τα μισά τουλάχιστον είναι τακτικά μέλη. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά οι λόγοι που επιβάλλουν τη σύγκληση Έκτακτης Γ.Σ.

  2.    Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο, μέσα σε διάστημα δύο (2) το πολύ μηνών από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, τη Γ.Σ. Στις προσκλήσεις που κοινοποιούνται προς τα μέλη της Εταιρείας, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν, αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  3.    Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται για την Τακτική Γ.Σ. στο άρθρο 9.

   
  ΑΡΘΡΟ 11ο

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  1.    Η Καταστατική Γ.Σ. συνέρχεται προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, τη συγχώνευση της Εταιρείας με άλλο παρεμφερές επιστημονικό σωματείο ή ίδρυμα και τέλος για τη διάλυση – εκκαθάριση  της Εταιρείας.

  2.    Η σύγκληση της Καταστατικής Γ.Σ. πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. η οποία έχει ληφθεί με πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) του αριθμού των μελών του ή με γραπτή προς το Δ.Σ. αίτηση του ενός δεύτερου (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών και δόκιμων μελών της Εταιρείας. Η αίτηση αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να αναγράφονται με σαφήνεια οι λόγοι που επιβάλλουν τη σύγκλησή της καθώς και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, και τα κείμενα των διατάξεων όπως αυτά προτείνονται να ισχύσουν μετά την τροποποίηση ή συμπλήρωσή τους. Αντίγραφο των προτεινόμενων τροποποιήσεων στέλνεται ταχυδρομικά από το Γενικό Γραμματέα στα μέλη της Εταιρείας μαζί με την πρόσκληση για  τη Γ.Σ., ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημέρα της Γ.Σ.

  3.    Η Καταστατική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) του αριθμού των τακτικών και δόκιμων μελών. Μέλη τα οποία απουσιάζουν αλλά κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των (200) χιλιομέτρων θεωρούνται ως δικαιολογημένα απόντα και δεν υπολογίζονται στην απαρτία. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Καταστατική Γ.Σ. συνέρχεται πάλι χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης, την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά συν ένα (1) των τακτικών και δόκιμων μελών. Εάν δεν επιτευχθεί και κατά τη δεύτερη Συνέλευση απαρτία, τότε η Συνέλευση ματαιώνεται.

  4.    Οι αποφάσεις στην Καταστατική Γ.Σ. παίρνονται με φανερή ονομαστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

  5.    Οι εργασίες της Καταστατικής Γ.Σ. μπορεί να συμπέσουν χρονικά με τις εργασίες της Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ.

  6.    Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται για την Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. στα άρθρα 9 και 10 του παρόντος Καταστατικού.
   
  Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ΑΡΘΡΟ 12ο

  ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ.

  Το Δ.Σ. είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) μέλη - συμβούους.

  Η θητεία των μελών του Δ.Σ. διαρκεί ία (3) χρόνια.

  Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα, με μέριμνα και πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, το αργότερο δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του. Η εκλογή των μελών του Προεδρείου γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

   
  ΑΡΘΡΟ 13ο

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ.

  1.    Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά το μήνα, εφόσον υπάρχουν θέματα.  Ακόμη μπορεί να συνεδριάζει και εκτάκτως όταν προκύψει κάποιο επείγον θέμα ή εφόσον το ζητήσουν με έγγραφό τους που θα αναφέρει το θέμα συζήτησης, τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Δ.Σ.

  2.    Το Δ.Σ. συγκαλείται με εντολή του Προέδρου και με έγγραφες προσκλήσεις που στέλνονται από το Γενικό Γραμματέα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και σε όλους όσους έχουν υποχρέωση να μετέχουν, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και με αναφορά του χώρου, του χρόνου και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση, με την έναρξη της διαδικασίας. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία περισσοτέρων από τα μισά μέλη του. Αν δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση καθορίζεται εκ νέου. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. λαμβάνουν μέρος υποχρεωτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, με δικαίωμα λόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου και χωρίς ο αριθμός τους να λαμβάνεται υπόψη στην επίτευξη απαρτίας. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους της Ε.Ε.Ε. στην Ευρωπαϊκή Ενδοδοντική Εταιρεία (ESE), στη Διεθνή Ομοσπονδία Ενδοδοντικών Εταιρειών (IFEA) ή σε άλλους φορείς και όργανα. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές και μπορεί να παρευρίσκεται κάθε μέλος της Εταιρείας, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εφόσον επιτραπεί από το Δ.Σ., με δικαίωμα λόγου.

  3.    Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρείται βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε, οι αποφάσεις που πήρε και περίληψη των συζητήσεων που έγιναν. Κάθε Πρακτικό υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ..

  4.    Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες το παρόν καταστατικό ή ο νόμος απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου που δίνει την πλειοψηφία.

  5.    Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανακληθεί μόνο με άλλη ομόφωνη απόφαση του. Κάθε απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ.

  6.    Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε (5) μη συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας στις αρχαιρεσίες που προηγήθηκαν αναπληρωματικό μέλος.

  7.    Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ., αυτό αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος κ.ο.κ.

  8.    Το Δ.Σ. παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του μετά από διατύπωση μομφής. Στην περίπτωση αυτή συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. μετά από αίτηση  προς το Δ.Σ., αυτών που διατυπώνουν τη μομφή και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10.

  9.    Η απόφαση για την παύση του Δ.Σ. παίρνεται με πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) των παρόντων στη Γενική Συνέλευση μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί σε Γ.Σ. εξ αναβολής.

   
  ΑΡΘΡΟ 14ο

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ

  Α. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

  Το Δ.Σ. είναι το διοικητικό και εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας. Στη δικαιοδοσία του Δ.Σ. περιλαμβάνονται :

  1.    Η διοίκηση της Εταιρείας.

  2.    Η πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας με όλα τα δυνατά και νόμιμα μέσα.

  3.    Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και η εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.

  4.    Η έκδοση και διαχείριση του επίσημου εκδοτικού οργάνου της Εταιρείας, ο ορισμός του επιστημονικού εκδότη και η έγκριση ή μη της προτεινόμενης από αυτόν Συντακτικής Επιτροπής (άρθρο 19).

  5.    Η εισήγηση στη Γ.Σ. για την εγγραφή νέων μελών στην Εταιρεία, την αναβάθμιση δόκιμων σε τακτικά μέλη και η πρόταση για τη διαγραφή μελών της Εταιρείας με αιτιολογημένη εισήγηση.

  6.    Η εισήγηση στη Γ.Σ. για την απονομή του τίτλου Επίτιμου μέλους και Επίτιμου Προέδρου.

  7.    Η διαχείριση των οικονομικών της Εταιρείας.

  8.    Η υποβολή στη Γ.Σ. έκθεσης για έγκριση του οικονομικού απολογισμού.

  9.    Η λήψη αποφάσεων για δαπάνες και η εκτέλεσή τους κατά τρόπο ο οποίος εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Εταιρείας.

  10.   Η λήψη αποφάσεων για το περιεχόμενο (τους όρους) και την υπογραφή συμβολαίων καθώς και κάθε δικαιοπραξίας, με την οποία εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Εταιρείας.

  11.   Η αποδοχή ή μη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών, εισφορών, επιχορηγήσεων και γενικά κάθε είδους οικονομικής ενίσχυσης.

  12.   Η πρόσληψη και απόλυση υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων, των υποχρεώσεων και των αμοιβών αυτού.

  13.   Ο καθορισμός του ύψους της αμοιβής για υπηρεσίες που προσφέρουν τρίτοι στην Εταιρεία.

  14.   Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων κάθε είδους (στρογγυλά τραπέζια, συμπόσια, συνέδρια, ενημερωτικά ή μετεκπαιδευτικά μαθήματα, κ.α.) μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές Εταιρείες ή Συλλόγους ή με τις Οδοντιατρικές Σχολές Πανεπιστημίων του εσωτερικού και εξωτερικού και άλλους φορείς.

  15.   Η πρόσκληση επιστημόνων από το εξωτερικό για συμμετοχή στην οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων.

  16.   Η συγκρότηση, κατά την κρίση του, επιτροπών ή ομάδων εργασίας από μέλη της Εταιρείας στις οποίες αναθέτει ειδικά καθοριζόμενα καθήκοντα οργάνωσης και διεκπεραίωσης εκδηλώσεων, εκδοτικών δραστηριοτήτων κ.α.

  17.   Η σύγκληση των Γ.Σ.

  18.   Η λήψη αποφάσεων για θέματα τα οποία δεν προβλέπονται από το Καταστατικό και οι οποίες, κατά την κρίση της πλειοψηφίας των πέντε εβδόμων (5/7) του όλου αριθμού των τακτικών μελών του Δ.Σ., δεν αντιστρατεύονται στις επιδιώξεις της Εταιρείας, ούτε τις αρμοδιότητας της Γ.Σ. και δεν έρχονται σε αντίθεση με το νόμο.

  19.   Η πρόταση προς τη Γ.Σ. εκπροσώπων της Εταιρείας στην Ευρωπαϊκή Ενδοδοντική Εταιρεία (ESE), στη Διεθνή Ομοσπονδία Ενδοδοντικών Εταιρειών (IFEA) και στα όργανά τους, καθώς και σε άλλους σχετικούς φορείς. Η εκπροσώπηση ανατίθεται πάντα σε τακτικά μέλη της Εταιρείας ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους ή όχι στο Δ.Σ. Ο εκπρόσωπος υποχρεούται να ανταποκρίνεται ανελλιπώς στις υποχρεώσεις του, μεταξύ των οποίων και η άμμεση έγγραφη ενημέρωση του Δ.Σ., η τήρηση επισήμου αρχείου των ενεργειών και της δραστηριότητάς του, καθώς και η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του το Δ.Σ. αποφασίζει την αντικατάστασή του.

  20.   Η εισήγηση προς τη Γ.Σ. για τη θεσμοθέτηση διαγωνισμών, βραβείων και τιμητικών διακρίσεων σε μέλη και μη μέλη της Εταιρείας.

  21.   Η έκδοση ψηφισμάτων για θέματα που αφορούν την Εταιρεία και τα μέλη της, την παιδεία, την υγεία και γενικότερα για θέματα μείζονος και εξαιρετικής κοινωνικής ευαισθησίας και ενδιαφέροντος.

   

  Β. Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ.

  1.    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε έννομη σχέση της ενώπιον κάθε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και στις εν γένει σχέσεις και συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μετά από απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να συνάπτει δάνεια από νόμιμους φορείς για λογαριασμό της Εταιρείας και για τις ανάγκες της.

  2.    Ασκεί εποπτεία και έλεγχο σε όλα τα όργανα, τις επιτροπές και την περιουσία της Εταιρείας, συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., υπογράφει με τον Γ. Γραμματέα τα έγγραφα της Εταιρείας, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. καθώς και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

  3.    Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει και γενικότερα κωλύεται να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Γενικός Γραμματέας.

   

  Γ. Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δ.Σ.

  Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας, παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας, ενημερώνει λεπτομερώς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. και ενεργεί κατ’ εντολή τους. Κρατά τη σφραγίδα και το αρχείο, ενημερώνει το μητρώο μελών της Εταιρείας, ενημερώνει και τηρεί τα βιβλία που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα σχετικά έγγραφα, κοινοποιεί με εντολή του Προέδρου την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και γενικά φροντίζει για την καλή κατάσταση της περιουσίας της Εταιρείας της οποίας έχει και τη γενική επίβλεψη.

   

  Δ. Αρμοδιότητες Ειδικού Γραμματέα Δ.Σ.

  Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στην τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και γενικά σε όλο το έργο του τελευταίου, και σε περίπτωση κωλύματος του Γενικού Γραμματέα τον αναπληρώνει.

   

  Ε. Αρμοδιότητες Ταμία Δ.Σ.

  1.      Ο Ταμίας φροντίζει για τη φύλαξη της χρηματικής και άλλης περιουσίας της Εταιρείας. Εισπράτει τις συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής των μελών της Εταιρείας, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έσοδα και εκδίδει τις ανάλογες αποδείξεις. Τηρεί τα σχετικά βιβλία και υποβάλλει έγκαιρα πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους, τον ισολογισμό προς το Δ.Σ., ενώ θέτει υπόψη της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε έγγραφο σχετικό με τα οικονομικά της Εταιρείας.

  2.      Παρέχει κάθε πληροφορία και εξήγηση πάνω σε θέματα της πορείας της διαχείρισης  της περιουσίας της Εταιρείας, όσες φορές κληθεί από το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή.

  3.      Ενεργεί καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων της Εταιρείας σε Τράπεζα ή άλλο νόμιμο φορέα που αποφασίζεται από το Δ.Σ. σε λογαριασμό έπ’ ονόματι του εκάστοτε Προέδρου και του Ταμία της Εταιρείας. Έχει δικαίωμα να ενεργεί αναλήψεις μέχρι του εκάστοτε οριζόμενου ποσού με απόφαση του Δ.Σ. μόνο με την υπογραφή του. Κάθε ποσό που υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο από το Δ.Σ. αναλαμβάνεται από τον Ταμία με γραπτή εντολή, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο και φέρει την σφραγίδα της Εταιρείας.

  4.      Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους είναι υποχρεωμένος, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, να υποβάλλει εμπρόθεσμα την φορολογική δήλωση στην εκάστοτε αρμόδια ΔΟΥ.

   

  Ε. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
  ΑΡΘΡΟ 15ο

  1.      Οι αρχαιρεσίες της Εταιρείας γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια κατά την Τακτική Γ.Σ. των μελών της. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά και δόκιμα μέλη. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνον τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Η ιδιότητα του υποψηφίου μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με τη συμμετοχή του σε Δ.Σ. άλλης επιστημονικής οδοντιατρικής εταιρείας. Τα τακτικά μέλη μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στον Πρόεδρο της Γ.Σ., γραπτά ή προφορικά, μέχρι αμέσως πριν την έναρξη της διαδικασίας. Υποψήφιοι μπορεί να υποδειχθούν και από οποιοδήποτε τακτικό ή δόκιμο μέλος.

  2.      Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

  3.      Ο Γ. Γραμματέας καταρτίζει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά, για τους υποψήφιους τόσο του Δ.Σ. όσο και της Ε.Ε., το οποίο αναπαράγει φωτοτυπικά, επικυρώνει τα αντίγραφα με τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του και το διανέμει σε όλα τα μέλη της Γ.Σ. που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.

  4.      Για το Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας ως τακτικά μέλη και οι υπόλοιποι, επίσης κατά σειρά επιτυχίας, ως αναπληρωματικά μέλη.

  5.      Για την Ε.Ε. εκλέγονται, ως πρόεδρος ο πλειοψηφίσας μεταξύ των υποψηφίων, ως τακτικά μέλη οι δύο (2) επόμενοι κατά σειρά επιτυχίας και ως αναπληρωματικά μέλη, οι υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας.

  6.      Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται δημόσια κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

   

  ΣΤ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  ΑΡΘΡΟ 16ο

  1.    Όταν η Γ.Σ. πρόκειται να εκλέξει Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή, οι εκλογές γίνονται ενώπιον Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και με ανάταση του χεριού. Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από ένα (1) πρόεδρο και δύο (2) μέλη. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνον τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη.

  2.    Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ανακηρύσει τους επιτυχόντες, συντάσει πρακτικό αρχαιρεσιών που το υπογράφουν τα μέλη της, επισυνάπτει στο πρακτικό τον πλήρη ονομαστικό κατάλογο των ψηφισάντων και τα ψηφοδέλτια και αποφαίνεται αμέσως και εγγράφως επί των υποβαλλομένων, επίσης εγγράφως, ενστάσεων.

  3.    Την επομένη των αρχαιρεσιών ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής υποχρεούται να παραδώσει το πρακτικό των αρχαιρεσιών με τα συνημμένα έγγραφα στον πλειοψηφίσαντα υποψήφιο σύμβουλο του Δ.Σ.

   

  Ζ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΑΡΘΡΟ 17ο

  Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, αποτελούμενη από ένα πρόεδρο και δύο μέλη, που εκλέγονται από τη Γ.Σ. για την ανάδειξη του Δ.Σ., με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

  Η θητεία της διαρκεί τρία (3) χρόνια.

  Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. δεκαπέντε (15) μέρες πριν από κάθε Γ.Σ. που περιλαμβάνει και οικονομικό έλεγχο και απολογισμό, υποβάλλει όλα τα έγγραφα και τις αποδείξεις στην Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείρηση που την υπογράφουν τα μέλη της, και την υποβάλλει για έκκριση στην Γ.Σ.

   

  Η. ΕΣΟΔΑ ΚΙ ΠΟΡΟΙ

  ΑΡΘΡΟ 18ο

  Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από:

  α)    Το δικαίωμα εγγραφής των μελών

  β)    Την ετήσια συνδρομή των μελών. Στη συνδρομή ενσωματώνεται και η ετήσια συνδρομή του επίσημου εκδοτικού οργάνου της Εταιρείας

  γ)    Τις εκούσιες προσφορές

  δ)    Τις προσόδους  από τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου

  ε)    Την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων

  στ) Κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις και

  ζ)    Οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο

   

  Θ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  ΑΡΘΡΟ 19ο

  ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

  1.    Το Επίσημο Εκδοτικό Όργανο της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας τόσο στον Ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται ή επιχορηγείται η έκδοση περιοδικού στην Ελληνική γλώσσα, το οποίο αποτελεί το επίσημο εκδοτικό όργανο της Εταιρείας. Με απόφαση επίσης του Δ.Σ. μπορεί να ορισθεί ένα από τα ήδη εκδιδόμενα επιστημονικά Ελληνικά Οδοντιατρικά Περιοδικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.

  2.    Το Δ.Σ. ορίζει τον Επιστημονικό Εκδότη, από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας. Ο Επιστημονικός Εκδότης προτείνει στο Δ.Σ. τέσσερα (4) τακτικά μέλη που θα αποτελούν την Συντακτική Επιτροπή. Η ιδιότητα του Επιστημονικού Εκδότη και των μελών της Συντακτικής Επιτροπής αποτελούν ουσιαστική αλλά και τιμητική διάκριση και υπ’ αυτή την έννοια επιβάλλεται να αποφασίζεται η στελέχωση αυτών των θέσεων. Η διάρκεια της θητείας του Επιστημονικού Εκδότη και της Συντακτικής Επιτροπής είναι πενταετής και ανανεώνεται με απόφαση του Δ.Σ.

  3.    Ο Επιστημονικός Εκδότης καθώς και τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, μπορεί να εκπέσουν από το αξίωμά τους πριν τη λήξη της θητείας τους, εφόσον το Δ.Σ. με πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) των μελών του, λάβει σχετική απόφαση.

  4.    Ο Επιστημονικός Εκδότης καλείται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εφόσον στην ημερήσια διάταξη υπάρχει σχετικό θέμα, έχει δικαίωμα λόγου κατά τη συζήτηση του θέματος καθώς και όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμη την τοποθέτησή του σε ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

   

  ΑΡΘΡΟ 20ο

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να χορηγεί πιστοποιητικά παρακολούθησης όλων των επιστημονικών εκδηλώσεων που πραγματοποιεί, ο τύπος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται υποχρεωτικά η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος και το κύριο θέμα της εκδήλωσης. Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα της Εταιρείας.
  ΑΡΘΡΟ 21ο

  ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

  1.    Εάν οποιοδήποτε μέλος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενισχύσει ηθικά ή υλικά την Εταιρεία ως προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς της, το Δ.Σ. με απόφασή του, μπορεί να εισηγηθεί στη Γ.Σ. την αναγνώριση των υπηρεσιών αυτών και να προτείνει την αναγνώριση του προσώπου αυτού σαν δωρητή, ευεργέτη ή μεγάλου ευεργέτη. Η σχέση προσφοράς – απονεμόμενου τίτλου καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ., μετά από σχετική πρόταση του Δ.Σ.

  2.    Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να εισηγηθεί στη Γ.Σ. την απονομή του τίτλου του «Επίτιμου Μέλους», καθώς και τον τίτλο του «Επίτιμου Προέδρου», σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού. Ο τελευταίος αυτός τίτλος απονέμεται σε μέλος της Εταιρείας το οποίο χρημάτισε πρόεδρος της Εταιρείας με διακεκριμένη προσφορά και παρουσία. Ο Επίτιμος Πρόεδρος και τα Επίτιμα Μέλη προσκαλούνται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. στις οποίες μετέχουν συμβουλευτικά άνευ ψήφου.

  3.    Η Γ.Σ. αποφασίζει για την απονομή αυτών των τίτλων με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών και δόκιμων μελών. Η ψηφοφορία γίνεται είτε ονομαστική, είτε με ανάταση του χεριού.

   
  ΑΡΘΡΟ 22ο

  ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  1. Διάλυση της Εταιρείας μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μετά από απόφαση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης η οποία, στη συγκεκριμένη περίπτωση συγκαλείται από το Δ.Σ. ειδικά για το λόγο αυτό. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί σε Καταστατική Γ.Σ. εξ αναβολής.

  2.  Αν τα μέλη της Εταιρείας μειωθούν σε λιγότερα από δεκαπέντε (15), η Εταιρεία διαλύεται.

  3.  Σε κάθε περίπτωση διάλυσης η Γ.Σ. ορίζει από τα μέλη της τρεις (3) εκκαθαριστές. Η καθαρή περιουσία της Εταιρείας περιέρχεται κατ’ ίση αναλογία στα Οδοντιατρικά Σπουδαστήρια ή στις Βιβλιοθήκες των κατά το χρόνο της διάλυσης υφισταμένων Οδοντιατρικών Σχολών της Ελλάδας.

   
  ΑΡΘΡΟ 23ο

  Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, τους νόμους για τα Σωματεία και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

   

  Το παρόν καταστατικό αποτελούεο από άρθρα 23 μετά από τις τροποποιήσεις, εγκρίθηκε σήμερα από την Καταστατική Γενική υνέλευση,  που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου.

   

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2002

   

   

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                 Η Γ. Γραμματέας του Δ.Σ.

     Γιώργος Ι. Σίσκος                            Μαρουσώ Κεράνη - Κουμουτσέα

   

  Ιδρυτικά μέλη της εταιρίας υπήρξαν οι :

  1. Συκαράς Σωτήρης Νικητ.

  2.  Μήτσης Φώτης Ιωαν.

  3. Κεράνη-Κουμουτσέα Μαρουσώ Νικ.

  4. Μόρφης Ανδρέας Στεφ.

  5. Κατσαρός Νικόλαος Ιωαν.

  6. Σισκος Γιώργος Ιωαν.

  7. Χαμπάζ Μαρουάν Γιωργ.

  8. Λέντζαρη-Μάνου Αμαλία Δημητ.

  9. Κοζυράκης Κωνσταντίνος Ιωαν.

  10. Πανόπουλος Παναγιώτης Νικ.

  11. Δεληβάνης Φίλιππος Δημητ.

  12. Λάζαρης Δημήτρης Σταυρ.

  13. Μάντη Φρειδερίκη Αχιλ.

  14. Τζαμουράνης Ανδρεας Σταμ.

  15. Ανάγνου-Βαρελτζίδου Αλίκη Δημητ.

  16. Διαμάντη Κηπιώτη Ανθούλα Ιωαν.

  17. Μαργέλος Ιωαν. Θεοδωρ.

  18. Κομπόλη-Κοντοβαζενίτη Διαμάντω Γιωρ.

  19. Παπαδοπούλου-Μαρκοπούλου Κλεοπάτρα Ευ.

  20.Ανδρονικάκη Αλκυόνη Γιωρ.

  21. Μολυβδάς Ιωάννης Αθαν.

  22. Λαμπριανίδης Θεόδωρος Παν.

  23. Λυρούδια Κλεονίκη Μιχ.

  24. Λιόλιος Ευάγγελος Λεων.

  25. Ορφανιώτης Χρήστος Απόστ.

2nd International Congress of Endodontics

Σχετικοί Οργανισμοί

American Association of Endodontists
European Society of Endodontology
British Endodontic Society
International Federation of Endodontic Associations

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Φόρουμ
Είσοδος μελών
Σύνδεσμοι
Dental Trauma Guide
Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ – τμήμα Ενδοδοντολογίας
Endodontic Practice Today

Η αποστολή μας

Η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρία (Hellenic Society of Endodontics , H.S.E. ) ιδρύθηκε το 1988 και έχει έδρα την Αθήνα. Σκοπός της είναι η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ενδοδοντικής θεραπείας στο οδοντιατρικό επάγγελμα με την ποιοτική ανύψωση της διδασκαλίας, την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των οδοντιάτρων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον επιδιώκει την συνεργασία με ανάλογες εταιρείες στο διεθνή χώρο για κοινά ενδιαφέροντα σε θέματα Ενδοδοντίας. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενδοδοντικής Εταιρείας (E.S.E.) καθώς και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενδοδοντικών Εταιρειών (IFEA).

Endodontics.gr © 2018